Politika Privatnosti

For english version follow this link: Privacy policy

Pravila o privatnosti

Hvala Vam za interesovanje za naše preduzeće. Zaštita podataka ima posebno visok prioritet kod menadžmenta preduzeća Digital Logic RnD. Korišćenje Internet stranica Digital Logic RnD je moguće bez ikakvih indikacija ličnih podataka; međutim, ako osoba želi da koristi posebne usluge preduzeća putem naše internet stranice, obrada ličnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada ličnih podataka neophodna i nema zakonske osnove za takvu obradu, generalno tražimo saglasnost od vlasnika čiji se podaci koriste.

Obrada ličnih podataka, kao što su: ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj vlasnika podataka uviek će biti u skladu sa Uredbom o opštoj zaštiti podataka (GDPR), a u skladu sa propisima za zaštitu podataka koji su primenjivi na Digital Logic RnD. Pomoću ove deklaracije o zaštiti podataka, naše preduzeće želi da informiše javnost o prirodi, obimu i svrsi ličnih podataka koje sakupljamo, koristimo i procesiramo. Pored toga, vlasnici podataka se putem ove deklaracije o zaštiti podataka obaveštavaju o svojim pravima.

Kao Kontrolor, Digital Logic RnD je implementirao brojne tehničke i organizacione mere kako bi osigurao najkvalitetniju zaštitu ličnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, prenos podataka na Internetu može u principu imati sigurnosne rizike, tako da apsolutna zaštita ne može biti garantovana. Iz tog razloga, svaki vlasnik podataka je slobodan da nam prenese lične podatke putem alternativnih sredstava, npr. telefonom.

1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka Digitalne Logik RnD zasniva se na uslovima koje je Evropski zakonodavac koristio za usvajanje Generalne regulative o zaštiti podataka (GDPR). Naša deklaracija o zaštiti podataka treba da bude čitljiva i razumljiva za široku javnost, kao i za naše kupce i poslovne partnere. Da bismo to osigurali, prvo bismo objasnili korišćenu terminologiju.

U ovoj deklaraciji o zaštiti podataka, mi koristimo, između ostalog, sledeće termine:

• a) Lični podaci

Lični podaci podrazumevaju svaku informaciju koja se odnosi na identifikovano ili fizičko lice koje se može identifikovati (“vlasnikpodataka”). Identifikovano fizičko lice je ono koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, naročito u vezi sa identifikacionim podacima kao što su: ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili jedan ili više faktora specifičnih za fizičke, fiziološke, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

• b) predmet podataka

Predmet podataka je svako identifikovano fizičko lice ili lice koje se može identifikovati, čije lične podatke obrađuje kontrolor odgovoran za obradu.

• c) Obrada

Obrada je bilo koja operacija ili niz operacija koji se obavljaju sa ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka (bez obzira da li se koriste automatska sredstva ili ne), kao što su sakupljanje, snimanje, organizovanje, strukturiranje, čuvanje, adaptacija ili izmena, pronalaženje, konsultacija, objavljivanje putem prenosa, diseminacije ili na drugi način stavljanja na raspolaganje, usklađivanja ili kombinacije, ograničavanja, brisanja ili uništavanja.

• d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje uskladištenih ličnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

• e) Profilisanje

Profilisanje podrazumeva bilo koji oblik automatske obrade ličnih podataka koji se sastoji od korišćenja ličnih podataka kako bi se procenili određeni lični aspekti koji se odnose na fizičko lice, posebno da analiziraju ili predviđaju aspekte u pogledu performansi tog fizičkog lica: na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlju, ličnim preferencama , interesa, pouzdanosti, ponašanju, lokaciji ili kretanju.

• f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka na takav način da se lični podaci više ne mogu pripisati određenom vlasniku podataka bez korišćenja dodatnih informacija, pod uslovom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podleže tehničkim i organizacijskim merama kako bi se osiguralo da se lični podaci ne pripisuju identifikovanim ili fizičkim licima koja se mogu identifikovati.

• g) Kontrolor ili Kontrolor odgovoran za obradu

Kontrolor ili Kontrolor odgovoran za obradu je fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili drugo telo koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje ciljeve i sredstva obrade ličnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, kontrolor ili specifični kriterijumi za njeno imenovanje mogu biti predviđeni zakonom Unije ili država članica.

• h) Procesor

Procesor je fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

• i) Primalac

Primalac je fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili drugo tijelo, koje objavljuje lične podatke, bilo treće lice ili ne. Međutim, javni organi koji mogu primati lične podatke u okviru određene istrage u skladu sa zakonom Unije ili države članice neće se smatrati primaocima; obrada ovih podataka od strane javnih organa mora biti u skladu sa važećim pravilima zaštite podataka, sve u skladu sa svrhom obrade.

• j) Treće lice

Treće lice je fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili telo (osim vlasnika podataka), kontrolor, procesor i lica koja su, pod direktnim ovlašćenjima Kontrolora ili Procesora, ovlašćena za obradu ličnih podataka.

• k) Saglasnost

Saglasnost vlasnika podataka je svako slobodno dato, specifično, informisano i nedvosmisleno naznačenje želje vlasnika podataka kojim on ili ona, izjavom ili putem jasne afirmativne akcije, označava saglasnost sa obradom ličnih podataka koji se odnose na njega .

2. Ime i adresa kontrolora

Kontrolor u svrhu Generalne regulative o zaštiti podataka (GDPR), drugim zakonima o zaštiti podataka koji se primjenjuju u zemljama članicama Evropske unije i drugim odredbama vezanim za zaštitu podataka:

Digital Logic RnD

Nemanjina 57 A

12000 Pozarevac

Serbia

Phone: +38112541022

Email: office@d-logic.rs

Website: www.d-logic.rs

3. Kolačići (Cookies)

Internet stranice preduzeža Digital Logic RnD koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se čuvaju u računarskom sistemu putem Internet pretraživača.

Mnogi internet sajtovi i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od karakterne linije kroz koje se web stranice i serveri mogu povezati sa specifičnom Internet pretraživačem u komese čuva kolačić. Ovo dozvoljava posećenim Internet stranicama i serverima da razlikuju pojedinačni pretraživač od drugih internet pretraživača koji sadrže druge kolačiće. Specifični Internet pretraživač može se prepoznati i identifikovati koristeći jedinstveni ID kolačića.

Korištenjem kolačića, Digital Logic RnD može korisnicima ove web stranice pružiti više korisničkih usluga koje ne bi bile moguće bez podešavanja kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu biti optimizovane uz pomoć korisnika. Kolačići nam omogućavaju da, kao što je već pomenuto, prepoznaju naše korisnike web stranica. Svrha ovog prepoznavanja je da korisnicima olakša korišćenje naše web stranice. Korisnik web sajta koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi podatke o pristupu svaki put kada se pristupi web lokaciji, jer to preuzima web lokacija, a kolačić se tako čuva na računarskom sistemu korisnika. Drugi primer je kolačić generisan prilikom kupovine u online prodavnici. Online prodavnica pamti artikle koje je kupac stavio u virtualnu korpu za kupovinu putem kolačića.

Osoba čiji su podaci u pitanju može u bilo kom trenutku sprečiti kreiranje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korišćenog Internet pretraživača i trajno onemogućiti kreiranje kolačića. Štaviše, već podešeni kolačići mogu biti izbrisani u bilo kom trenutku preko Internet pretraživača ili drugih softverskih alatki. Ovo je moguće u svim popularnim Internet pretraživačima. Ako je vlasnik podataka deaktivirao podešavanje kolačića u korišćenom Internet pretraživaču, ne mogu se u potpunosti koristiti sve funkcije našeg web sajta.

4. Prikupljanje opštih podataka i informacija

Web lokacija sajta preduzeća Digital Logic RnD prikuplja seriju opštih podataka i informacija kada korisnik podataka ili automatizovani sistem pozove web stranicu. Ovi opšti podaci i informacije se čuvaju u datotekama logova servera. Prikupljeni mogu biti: (1) tipovi pretraživača i verzije koje se koriste, (2) operativni sistem koji koristi pristupni sistem, (3) web stranica iz koje pristupni sistem dostigne našu web lokaciju (tzv. Referrers), (4) podaci o pod sajtovima (5) datum i vreme pristupa Internet lokaciji, (6) adresa internet protokola (IP adresa), (7) dobavljača internet usluga pristupnog sistema i (8) bilo koji drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše sisteme informacionih tehnologija.

Prilikom korišćenja ovih opštih podataka i informacija, Digital Logic RnD ne donosi nikakve zaključke o vlasniku podataka. Ove informacije su neophodne da bi (1) ispravno dostavili sadržaj našeg web sajta, (2) optimizirali sadržaj našeg web sajta, kao i njegovu reklamu, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informacionih tehnologija i tehnologije web stranice , i (4) pružaju organima za sprovođenje zakona informacije koje su neophodne za krivično gonjenje u slučaju sajber napada. Stoga, Digital Logic RnD analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg preduzeća, kao i osiguranja optimalnog nivoa zaštite za lične podatke koje obrađujemo. Anonimni podaci log datoteka servera se čuvaju odvojeno od svih ličnih podataka koje pruža vlasnik podataka.

5. Registracija na našoj web stranici

Osoba koja se bavi podacima ima mogućnost da se registruje na web stranici Kontrolora sa naznakom ličnih podataka. Koji lični podaci se prenose na Kontrolora određuje odgovarajuća ulazna maska koja se koristi za registraciju. Lični podaci uneti od strane vlasnika podataka prikupljaju se i čuvaju isključivo za interno korišćenje od strane Kontrolora i za svoje potrebe. Kontrolor može zahtevati transfer na jedan ili više Procesora (npr. Paket usluga) koji takođe koristi lične podatke za unutrašnju svrhu koja se može pripisati Kontroloru.

Registrovanjem na web stranici Kontrolora, beleže se IP adresa koju dodeljuje provajder Internet usluga (ISP) kao i datum i vreme registracije. Čuvanje ovih podataka obavlja se zbog sprečavanja zloupotreba naših usluga i, ako je potrebno, da se omogući istraživanje izvršenih krivičnih dela. Čuvanje ovih podataka neophodno je kako bi se osiguralo fukcionisanje Kontrolora. Ovi podaci ne prenose se na treća lica, osim ukoliko postoji zakonska obaveza prenošenja podataka ili ukoliko se prenos vrši u cilju krivičnog gonjenja.

Dobrovoljno registrovanje vlasnika podataka sa naznakom ličnih podataka omogućava kontroloru da ponudi sadržaje ili usluge vlasniku podataka, samo uz uslov da je registrovani korisnik. Registrovana lica mogu slobodno menjati lične podatke navedene tokom registracije u bilo koje vreme, ili da ih potpuno izbrisati iz evidencije kontrolora.

Kontrolor podataka će u svakom trenutku pružati informacije na zahtev svakom vlasniku podataka o tome koji lični podaci se čuvaju o vlasniku podataka. Pored toga, Kontrolor podataka će ispraviti ili izbrisati lične podatke na zahtev ili indikaciju vlasnika podataka, ukoliko nema zakonsku obaveza skladištenja. Celokupno ovlašćeno osoblje Kontrolora je dostupno vlasniku podataka u tom pogledu kao kontakt osobe.

6. Pretplata na naše biltene

Na sajtu Digital Logic RnD korisnicima se daje mogućnost da se pretplate na bilten našeg preduzeća. Forma koja se koristi za ovu svrhu određuje koji lični podaci se prenose, kao i kada se bilten poručuje od kontrolora.

Digital Logic RnD redovno informiše svoje klijente i poslovne partnere putem biltena o ponudama preduzeća. Bilten preduzeća može biti primljen samo od strane vlasnika podataka ako: (1) osoba sa podacima ima važeću e-mail adresu i (2) vlasnik podataka se registruje za newsletter. E-mail za potvrdu će se poslati na e-mail adresu koju je vlasnik podataka registrovao prvi put za dostavu biltena, iz pravnih razloga, u postupku dvostruke provere. Potvrdni e-mail se koristi da bi se dokazalo da li je vlasnik e-mail adrese kao vlasnik podataka ovlašćen da prima bilten.

Tokom registracije za bilten, takođe ćemo čuvati IP adresu računarskog sistema koji dodeljuje Internet provajder usluga (ISP) i koji se koristi od strane vlasnika podataka u vreme registracije, kao i datum i vreme registracije. Prikupljanje ovih podataka je neophodno radi istrage (eventualne) zloupotrebe e-mail adrese vlasnika podataka kasnije, stoga služi za pravnu zaštitu Kontrolora.

Lični podaci prikupljeni u okviru registracije za bilten će se koristiti samo za slanje biltena. Pored toga, pretplatnici na bilten mogu biti obaveštavani elektronskom poštom, sve dok je to neophodno za rad servisnog biltena ili registraciju, jer to može biti slučaj u slučaju izmena ponude za bilten, ili u slučaju promene tehničkih okolnosti. Neće biti prenosa ličnih podataka prikupljenih putem registracije za bilten trećim licima. Pretplata na naše biltene može biti ukinuta od strane vlasnika podataka u bilo kom trenutku. Saglasnost za čuvanje ličnih podataka, koju je vlasnik proslijeđivao za slanje biltena, može se takođe poništiti u bilo koje vreme. U svrhu ukidanja saglasnosti, u svakom biltenu se nalazi odgovarajuća veza. Takođe je moguće odjaviti se iz biltena u bilo kom trenutku direktno na web lokaciji Kontrolora, kao i komunicija sa Kontrolorom na isti način.

7. Newsletter-praćenje

Bilten kompanije Digital Logic RnD može sadržati tzv. Piksele praćenja. Piksel za praćenje je minijaturna grafika ugrađena u e-poštu, koja se šalju u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje i analiza log fajla. Ovo omogućava statističku analizu uspeha ili neuspeha marketinških kampanja. Na osnovu ugrađenog piksela za praćenje, Digital Logic RnD može videti da li i kada je vlasnik e-pošte otvorio e-poštu i koje su linkove u e-poruci pozvali vlasnici podataka.

Takvi lični podaci prikupljeni u pikselima koji se nalaze u biltenima čuva i analizira Kontrolor kako bi se optimizovao slanje biltena, kao i da se sadržaj budućih biltena još bolje prilagodi interesovanjima vlasnika podataka. Ovi lični podaci neće biti prosleđeni trećim licima. Vlasnici podataka u svako doba mogu povući posebnu deklaraciju o pristanku izdatu pomoću postupka dvostruke provere. Nakon opoziva, lični podaci će biti izbrisani od strane Kontrolora. Digital Logic RnD automatski uzima otkaz prema biltena kao opoziv.

8. Mogućnost kontaktiranja preko web stranice

Na sajtu Digital Logic RnD nalaze se informacije koje omogućavaju brzi elektronski kontakt sa našim preduzećem, kao i direktnu komunikaciju sa nama, što uključuje i opštu adresu takozvane elektronske pošte (e-mail adresa). Ako vlasnik podataka kontaktira sa Kontrolorom putem e-pošte ili putem kontakt formulara, lični podaci koji se prenose od strane vlasnika podataka automatski se čuvaju. Takvi lični podaci koji se dobrovoljno prenose od strane vlasnika podataka na Kontrolora podataka čuvaju se u svrhu obrade ili kontakta sa vlasnikom podataka. Ne postoji prenos ovih ličnih podataka trećim licima.

9. Komentari u blogu na sajtu

Digital Logic RnD korisnicima nudi mogućnost da ostavljaju komentare o pojedinačnim unosima na blogu, koji je na web stranici Kontrolora. Blog je portal zasnovan na webu, putem koga jedan ili više ljudi koji se zovu blogeri ili web-blogeri mogu objavljivati članke ili pisati u takozvanim blog-postovima. Objave na blogu obično mogu komentarisati treća lica.

Ukoliko vlasnik podataka ostavi komentar na blogu objavljenom na ovoj web stranici, komentari koje je napravio vlasnik podataka takođe se čuvaju i objavljuju, kao i informacije o datumu kreiranja komentara i korisničkom imenu (pseudonimu) koji je odabrao vlasnik podataka . Pored toga, upisana je i IP adresa koju vlasniku podataka pruža Internet provajder (ISP). Ovo skladištenje IP adrese se obavlja iz bezbednosnih razloga, za slučaj da vlasnik podataka krši prava trećih lica ili objavljuje ilegalni sadržaj putem datog komentara. Skladištenje ličnih podataka je stoga u interesu kontrolora podataka, koji se uz pomoć njih može osloboditi odgovornosti. Prikupljeni lični podaci neće biti prosleđeni trećim licima, osim ako takav prenos nije potreban zakonom ili služi cilju odbrane Kontrolora podataka.

10. Pretplata na komentare u blog na sajtu

Komentari napravljeni na blogu Digital Logic RnD mogu biti pretplaćeni od strane trećih lica. Konkretno, postoji mogućnost da se komentator prijavi za primanje komentara koji uslede nakon njegovih komentara na određenom blog postu.

Ako vlasnik podataka odluči da se pretplati na neku od opcija, kontrolor će poslati e-mail poruku za automatsko potvrđivanje kako bi proverio postupak dvostruke provere o tome da li je vlasnik određene adrese e-pošte odlučio u korist ove opcije. Opcija za pretplatu na komentare može se ukinuti u bilo kom trenutku.

11. Rutinsko brisanje i blokiranje ličnih podataka

Kontrolor podataka obrađuje i čuva lične podatke vlasnika podataka samo u periodu koji je potreban za postizanje svrhe skladištenja, ili ukoliko je to odobrio evropski Zakonodavac ili drugi Zakonodavci u zakonima ili propisima.

Ako namena skladištenja nije primenjiva ili ako istekne period skladištenja propisan od strane Evropskog zakonodavca ili drugog nadležnog zakonodavca, lični podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtevima.

12. Prava vlasnika podataka

a) pravo na potvrdu

Svaki vlasnik podataka ima pravo koje potiče od evropskog Zakonodavca da dobije od Kontrolora potvrdu o tome da li se lični podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne. Ako osoba na koju se odnose podaci želi da iskoristi ovo pravo na potvrdu, on ili ona može u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog Kontrolora.

• b) pravo pristupa

Svaki vlasnik podataka ima pravo da dobije od kontrolora besplatne informacije o njegovim ili njenim ličnim podacima koji se čuvaju u bilo kom trenutku, kao i kopiju ovih informacija. Štaviše, evropske direktive i propisi omogućavaju pristup vlasniku podataka sledećim informacijama:

◦ svrhe obrade;

◦ kategorije ličnih podataka;

◦ primaoci ili kategorije primalaca kojima su lični podaci bili ili će biti otkriveni, naročito primaoci u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

◦ kada je to moguće, predviđeni period za koji će se čuvati lični podaci ili, ako nije moguće, kriterijumi koji se koriste za određivanje tog perioda;

◦ postojanje prava da se zatraži ispravljanje ili brisanje ličnih podataka od kontrolora ili ograničavanja obrade ličnih podataka u vezi sa vlasnikom podataka ili da se protivi takvoj obradi;

◦ postojanje prava podnošenja pritužbe nadležnom organu;

◦ kada se lični podaci ne prikupljaju direktno od vlasnika podataka, sve raspoložive informacije o njihovom izvoru;

◦ postojanje automatskog odlučivanja, uključujući profilisanje, navedeno u članu 22 (1) i (4) BDP-a, i u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za vlasnike podataka.

Pored toga, vlasnik podataka ima pravo da dobije informacije o tome da li se lični podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. U tom slučaju, vlasnik podataka ima pravo da bude obavešten o odgovarajućim zaštitnim sredstvima vezanim za prenos.

Ukoliko se osoba sa podacima želi iskoristiti pravo pristupa, on ili ona može u bilo koje vreme kontaktirati bilo kog zaposlenog kontrolora.

• c) pravo na ispravku

Svaki vlasnik podataka ima pravo dato od evropskog zakonodavca da od Kontrolora bez nepotrebnog odlaganja dobije ispravljanje netačnih ličnih podataka koji se odnose na njega. Uzimajući u obzir svrhu obrade, vlasnik podataka ima pravo na kompletiranje nepotpunih ličnih podataka, uključujući i pružanje dodatne izjave.

Ako vlasnik podataka želi ostvariti pravo na ispravku, on ili ona može u bilo koje vreme kontaktirati bilo kog zaposlenog Kontrolora.

• d) Pravo na brisanje (pravo da se zaboravi)

Svaki vlasnik podataka ima pravo koje je dobio od evropskog Zakonodavca da mu Kontrolor obezbedi brisanje ličnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odlaganja, Kontrolor će imati obavezu da briše lične podatke bez nepotrebnog odlaganja ukoliko je neki od sledećih razloga primenjiv i ukoliko obrada podataka više nije neophodna:

◦ Lični podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.

◦ Vlasnik podataka povlači saglasnost na koju se obrada temelji na osnovu tačke (a) člana 6 (1) BDP-a, ili tačke (a) člana 9 (2) GDPR-a, kao i u slučaju da ne postoji drugi zakonski osnov za obradu.

◦ Vlasnik podataka se protivi obradi u skladu sa članom 21 (1) BDP-a i ne postoje legitimne osnove za obradu, ili se vlasnik podataka protivi obradi u skladu sa članom 21 (2) BDP-a.

◦ Lični podaci su nezakonito obrađeni.

◦ Lični podaci moraju biti izbrisani zbog usklađenosti sa zakonskom obavezom prema zakonima Unije ili zakona države kojima Kontrolor podleže.

◦ Lični podaci su prikupljeni u odnosu na ponudu usluga informacionog društva iz člana 8 (1) GDPR.

Ako se primeni jedan od gore navedenih razloga, a vlasnik podataka želi da zatraži brisanje ličnih podataka koji se čuvaju od strane Digital Logic RnD, on ili ona može u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog kontrolora. Zaposleni u Digital Logic RnD će brzo osigurati da se zahtev za brisanje odmah ispuni.

Kada Kontrolor objavljuje lične podatke obavezan je da shodno članu 17 (1) briše lične podatke. Kontrolor, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, preduzima razumne korake, uključujući tehničke mere, da obavesti druge Kontrolore koji obrađuju lične podatke za koje je vlasnik podataka zahtevao brisanje da postoji zahtev za brisanje ovih podataka, uključujući likove i kopije. Zaposleni u Digital Logic RnD će u pojedinačnim slučajevima izvršiti sve potrebne mere.

e) pravo na ograničenje obrade

Svaki vlasnik podataka ima pravo koje potiče iz evropskog i lokalnog zakonodavstva a omogućava mu ograničenje obrade podataka u sledećim slučajevima:

◦ Podnosilac podataka osporava tačnost ličnih podataka u periodu koji omogućava kontroloru da verifikuje tačnost ličnih podataka.

◦ Obrada je nezakonita, a vlasnik podataka se suprotstavlja brisanju ličnih podataka i umesto toga zahteva ograničenje njihove upotrebe.

◦ Kontroloru više ne trebaju lični podaci u svrhu obrade, ali se oni dalje koriste za kreiranje, izvršavanje ili odbranu zakonskih zahteva.

◦ Vlasnik podataka uložio je prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 21 (1) BDP-a, dok se ne potvrdi da legitimni razlozi kontrolora imaju prioritet nad onima koje ima vlasnik podataka.
Ako je ispunjen jedan od gore pomenutih uslova i vlasnik podataka zatraži ograničenje obrade ličnih podataka koji se čuvaju od strane firme Digital Logic RnD, on ili ona može u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog Kontrolora. Zaposleni u Digital Logic RnD-u će ugovoriti ograničenje obrade.

f) Prenos prava na prenos podataka

Svaki vlasnik podataka ima pravo da dobije lične podatke koji se odnose na njega, koji je dostavljen Kontroloru, u strukturiranom, obično korišćenom i čitljivom formatu. On ili ona će imati pravo da te podatke prenesu drugom Kontroloru bez ograničenja od strane Kontrolora koji te podatke pruža, sve dok se obrada temelji na saglasnosti u skladu sa članom 6 (1) (a) člana GDPR ili tački (a) člana 9 (2) GDPR-a ili na osnovu ugovora u skladu sa tačkom (b) člana 6 (1) GDPR-a. Obrada se vrši automatskim sredstvima, sve dok obrada nije neophodna za obavljanje zadatka koji se sprovodi u javnom interesu ili u vršenju po službenom ovlašćenju kojim je ovlašćen Kontrolor.

Pored toga, u korišćenju njegovog ili njenog prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 20 (1) GDPR, vlasnik podataka ima pravo da prenosi lične podatke direktno sa jednog kontrolora na drugog, tamo gde je to tehnički izvodljivo i kada to ne utiče negativno na prava i slobode drugih.

Da bi se utvrdilo pravo prenosivosti podataka, vlasnik podataka može u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog u Digital Logic RnD.

g) pravo na prigovor

Svaki vlasnik podataka ima pravo na prigovor dato od strane evropskog zakonodavca, da u bilo koje vreme da prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju, zasnovano na tački (e) ili (f ) člana 6 (1) GDPR. Ovo se odnosi i na profilisanje na osnovu ovih odredaba.

Digital Logic RnD više neće obrađivati lične podatke u slučaju prigovora, osim ukoliko ne postoje legitimne osnove za obradu podataka koje nadjačavaju interese, prava i slobode vlasnika podataka, ili za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu pravnih zahteva.

Ako Digital Logic RnD obrađuje lične podatke u cilju direktnog marketinga, vlasnik podataka ima pravo da u bilo kom trenutku uloži prigovar na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju u vezi takvog marketinga. Ovo se odnosi na profilisanje u meri u kojoj se odnosi na takav direktni marketing. Ukoliko se vlasnik podataka protivi akcijama korišćenja podataka od strane Digital Logic RnD radi direktnog marketinga, Digital Logic RnD neće više obrađivati lične podatke u ove svrhe.

Pored toga, vlasnik podataka ima pravo da se, na osnovu razloga koji se odnose na njegovu ili njenu posebnu situaciju, protivi procesiranju ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju za naučne ili istorijske istraživačke svrhe ili za statističke svrhe shodno članu 89 (1) BDP-a, osim ukoliko je obrada neophodna za obavljanje zadatka od javnog interesa.

Da bi ostvario pravo na prigovor, vlasnik podataka može kontaktirati bilo kog zaposlenog u Digital Logic RnD. Pored toga, vlasnik podataka je slobodan u kontekstu korišćenja usluga informacionog društva, a bez obzira na Direktivu 2002/58 / EC, da iskoristi svoje pravo na žalbu automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

h) Automatizovano individualno donošenje odluka, uključujući profilisanje

Svaki vlasnik podataka ima pravo dato od strane evropskog zakonodavca da ne bude predmet odluke koji se zasniva isključivo na automatskoj obradi podataka, uključujući profilisanje, što proizvodi pravne posledice koje se odnose na njega ili značajno utiče na njega, dokle god odluka (1) nije neophodno za stupanje na snagu ili izvršenje ugovora između vlasnika podataka i kontrolora podataka, ili (2) nije odobreno od strane Unije ili zakona države članice kojoj pripada Kontrolor i koji takođe postavlja odgovarajuće mere za zaštite prava i sloboda i legitimnih interesa vlasnika podataka, ili (3) se ne zasniva na eksplicitnoj saglasnosti vlasnika podataka.

Ako je odluka (1) neophodna za stupanje u rad ili izvršenje ugovora između vlasnika podataka i kontrolora podataka, ili je (2) zasnovana na eksplicitnoj saglasnosti vlasnika podataka, Digital Logic RnD će primeniti odgovarajuće mere da zaštiti prava, slobode i legitimne interese vlasnika podataka, barem prava da dobije odgovor od čoveka koga angažuje Kontrolor, kada može iskazati njegovu ili njenu tačku gledišta i osporiti odluku.

Ukoliko vlasnik podataka želi ostvariti prava koja se tiču automatskog pojedinačnog odlučivanja, on ili ona može u bilo koje vreme kontaktirati bilo kog zaposlenog u Digital Logic RnD.

i) pravo na povlačenje saglasnosti za zaštitu podataka

Svaki vlasnik podataka ima pravo koje je evropski zakonodavac odobrio da povuče svoju saglasnost za obradu ličnih podataka u bilo koje vreme.

Ako vlasnik podataka želi ostvariti pravo da povuče saglasnost, on ili ona može u bilo koje vreme kontaktirati bilo kog zaposlenog u Digital Logic RnD.

13. Odredbe o zaštiti podataka o aplikaciji i korišćenju Facebook-a

Na ovoj web stranici Kontrolor podataka ima integrisane komponente preduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mesto za društvene sastanke na Internetu, online zajednici, koja obično omogućava korisnicima da komuniciraju jedni sa drugima i interakciju u virtuelnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internet zajednici da pruži lične ili poslovne informacije. Facebook omogućava korisnicima društvenih mreža da uključe kreiranje privatnih profila, učitavanje fotografija i mrežu putem zahteva za prijateljstvo.

Operativna kompanija je Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Vai, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi van Sjedinjenih Država ili Kanade, kontrolor je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Skuare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica na ovoj Internet stranici, kojim upravlja kontrolor i u koji je ukomponovana Facebook komponenta (Facebook plug-in), web pretraživač u sistemu informacionih tehnologija vlasnika podataka je automatski je zatraženo da preuzme prikaz odgovarajuće Facebook komponente sa Facebook-a putem komponente Facebook-a. Pregledu svih Facebook Plug-inova može se pristupiti na adresi https://developers.facebook.com/docs/plugins/. U toku ovog tehničkog postupka, Facebook je upoznat sa određenim pod-sajtom naše web stranice koju je posetio vlasnik podataka.

Ako je vlasnik podataka u isto vreme ulogovan na Facebook-u, Facebook svakim pozivom na našu web lokaciju od strane vlasnika podataka i tokom čitavog trajanja boravka na našoj Internet stranici – detektuje koju je pod-stranicu naše Internet stranice posetio korisnik podataka. Ove informacije se prikupljaju putem komponente Facebook-a i povezuju sa odgovarajućim Facebook nalogom vlasnika podataka. Ako vlasnik podataka klikne na neku od Facebook dugmadi integrisanih na našu web lokaciju, npr. dugme “Podeli” ili ako vlasnik podataka podnese komentar, tada Facebook poredi informacije sa ličnim Facebook korisničkim nalogom vlasnika podataka i čuva lične podatke.

Facebook uvek posredstvom Facebook komponenti dobija informacije o poseti našoj web stranici od strane vlasnika podataka, uvek kada se vlasnik podataka istovremeno uloguje na Facebook tokom boravka na našoj internet stranici. Ovo se dešava bez obzira da li vlasnik podataka klikne na komponentu Facebook ili ne. Ako takav prenos informacija na Facebook nije poželjan za vlasnika podataka, on ili ona to može sprečiti tako što će se odjaviti sa svog Facebook naloga pre nego što dođe do pozivanja naše web stranice.

Uputstvo za zaštitu podataka koje je objavio Facebook, dostupno je na adresi: https://facebook.com/about/privaci/ i pruža informacije o sakupljanju, obradi i korištenju ličnih podataka putem Facebook-a. Pored toga, objašnjeno je koje opcije podešavanja Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost vlasnika podataka. Pored toga, dostupne su i druge opcije konfiguracije koje omogućavaju eliminaciju prenosa podataka na Facebook. Ove aplikacije mogu koristiti vlasnici podataka koji žele da eliminišu prenos podataka na Facebook.

14. Odredbe o zaštiti podataka o aplikaciji i korišćenju Google analitike (sa funkcijom anonimizacije)

Na ovoj web stranici, Kontrolor je integrisao komponentu Google analitike (sa funkcijom anonimizacije). Google analitika je usluga web analitike. Web analitika je prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posetilaca na web stranicama. Usluga za analizu web-a prikuplja, između ostalog, podatke o web stranici sa koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su pod-stranice posećene ili koliko često i koliko dugo je otvorena pod-stranica. Web analitika se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i kako bi se izvršila analiza troškova i koristi od internetskog oglašavanja.

Operator komponente Google Analitics je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkvi, Mountain Viev, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.

Za web analitiku pomoću Google analitike Kontrolor koristi aplikaciju “_gat. _AnonimizeIp”. Pomoću ove aplikacije IP adresa internet veze vlasnika podataka obrađena je od strane Google-a i anonimizovana prilikom pristupa našim internet stranicama iz države članice Evropske unije ili druge države ugovornice Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru.

Svrha komponente Google analitika je analizira saobraćaja na našoj web stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, da bi ocenio korišćenje naše web stranice i da pruži online izvještaje koji pokazuju aktivnosti na našim web stranicama, takođe pružaju druge usluge vezane za korišćenje naše internet stranice.

Google analitika postavlja kolačiće u sistem informacionih tehnologija vlasnika podataka. Definicija kolačića je objašnjena gore u tekstu. Pomoću podešavanja kolačića Google-u je omogućena da analizira korišćenje naše web lokacije. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica na ovoj Internet lokaciji, kojom upravlja upravljač i u koji je integrisana komponenta Google analitike, Internet pretraživač u sistemu informacionih tehnologija vlasnika podataka automatski će poslati podatke putem Komponenta Google analitike u svrhu online oglašavanja i naknade provizija na Google-u. Tokom ovog tehničkog postupka, preduzeće Google dobija podatke o ličnim podacima, kao što je IP adresa vlasnika podataka, koja služi Google-u, između ostalog, da razume poreklo posetioca i klikova, a zatim kreira naknade za provizije.

Kolačić se koristi za čuvanje ličnih podataka, kao što su: vreme pristupa, lokacija odakle je pristup napravljen, kao i učestalost poseta na našem sajtu od strane vlasnika podataka podataka. Uz svaku posetu našoj internet stranici, takvi lični podaci, uključujući i IP adresu pristupa Internetu koju koristi vlasnik podataka, biće poslati Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove lične podatke Google čuva u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može preneti ove lične podatke prikupljene putem navedenog tehničkog postupka trećim licima.

Vlasnik podataka može, kako je gore navedeno, da spreči postavljanje kolačića preko naše web stranice u bilo kom trenutku pomoću odgovarajućeg prilagođavanja opcija web pretraživača i tako onemogućava podešavanje kolačića. Takvo prilagođavanje korišćenog Internet pretraživaču takođe sprečava Google analitiku da postavlja kolačić u sistem informacionih tehnologija vlasnika podataka. Pored toga, kolačići koje već koristi Google analitika mogu se u bilo kom trenutku izbrisati putem web pretraživača ili drugih softverskih programa.

Pored toga, vlasnik podataka ima mogućnost da se usprotivi prikupljanju podataka koji generiše Google analitika, a koji se odnose na korišćenje ovog web sajta, kao i na obradu ovih podataka od strane Google-a i šansu da onemogući bilo šta od ovih radnji. U ovu svrhu, vlasnik podataka mora preuzeti dodatak web pretraživača na linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati je. Ovaj dodatak komunicira sa Google analitikom putem JavaScript-a, i obaveštava je da podatke i informacije o posetama internet stranica nec prenosi u Google analitiku. Instalacija dodataka pretraživača smatra se prigovorom od strane Google-a. Ako je sistem informacionih tehnologija vlasnika podataka kasnije obrisan, formatiran ili je ponovo instaliran, onda vlasnik podataka mora ponovo instalirati dodatke pretraživača da bi onemogućio Google analitiku. Ako je dodatak pretraživača deinstaliran, vlasnik podataka ili bilo koje drugo kompetentno lice može izvrštiti ponovno instaliranje ili aktiviranje dodatka pretraživača.

Dodatne informacije i važeće odredbe zaštite Google podataka mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/sr/policies/privaci/ i pod http://www.google.com/analitics/terms/us. html. Google analitika je dodatno objašnjena na sledećem linku https://www.google.com/analitics/.

15. Odredbe o zaštiti podataka o aplikaciji i korišćenju Google Remarketinga

Na ovoj web stranici, Kontrolor je integrisao usluge Google Remarketing. Google Remarketing je funkcija Google AdWords-a, koja omogućava preduzeću da prikazuje oglase korisnicima Interneta koji su ranije boravili na Internet lokaciji preduzeća. Integracija Google Remarketing-a stoga omogućava preduzeću da kreira oglašavanje zasnovano na korisnicima i na taj način prikazuje relevantne oglase zainteresovanim korisnicima Interneta.

Operativna kompanija usluge Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkvi, Mountain Viev, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.

Svrha Google Remarketinga je ubacivanje reklama za zainteresovane. Google Remarketing nam omogućava prikazivanje oglasa na Google mreži ili na drugim web lokacijama, koje su zasnovane na individualnim potrebama i uparene sa interesima korisnika interneta.

Google Remarketing oglašavanje postavlja kolačić u sistem informacionih tehnologija vlasnika podataka. Definicija kolačića je objašnjena gore u tekstu. Pomoću podešavanja kolačića Google omogućava prepoznavanje posetioca na našoj web lokaciji ukoliko uzastopno pozove web stranice koje su takođe član Google oglašivačke mreže. Sa svakim pozivom internet stranice na kojoj je usluga integrisana od strane Google Remarketing-a, web pretraživač vlasnika podataka automatski se identifikuje sa Google-om. U toku ovog tehničkog postupka Google prima lične podatke, kao što su IP adresa ili podaci koji ukazuju na određeno ponašanje korisnika, koje koristi, između ostalog, za ubacivanje relevantnog sadržaja za oglašavanje.

Kolačić se koristi za čuvanje ličnih podataka, npr. Internet stranica koje je posetio vlasnik podataka. Pri svakoj poseti naše internet stranice, lični podaci, uključujući i IP adresu pristupa Internetu koji koristi vlasnik podataka, prenose se na Google servis u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove lične podatke čuva Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može preneti ove lične podatke prikupljene putem tehničkog postupka i trećim licima.

Osoba podataka može, kako je navedeno gore, da spreči postavljanje kolačića preko naše web stranice u bilo kom trenutku pomoću odgovarajućeg prilagođavanja korišćenog web pretraživača i onemogućava korišćenje kolačića. Takvo prilagođavanje korišćenog Internet pretraživača takođe sprečava Google da postavlja kolačić u sistem informacionih tehnologija vlasnika podataka. Pored toga, kolačići koje već koriste u okviru Google servisa mogu se u bilo kom trenutku izbrisati putem web pretraživača ili drugih softverskih rešenja.

Pored toga, vlasnikpodataka ima mogućnost da se usprotivi oglašavanju zasnovanom na servisima Google-a. U ovu svrhu, vlasnik podataka mora pozvati link na www.google.com i potražiti odgovarajuća uputstva.

16. Odredbe o zaštiti podataka o aplikaciji i korišćenju Google+

Na ovoj web stranici, kontrolor je integrisao Google+ dugme kao komponentu. Google+ je takozvana društvena mreža. Društvena mreža je mesto za druženje na Internetu, online zajednica, koja obično omogućava korisnicima da komuniciraju jedni sa drugima i interakciju u virtuelnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti Internet zajednici da pruži lične ili poslovne informacije. Google+ omogućava korisnicima društvene mreže da uključe kreiranje privatnih profila, učitavanje fotografija i mreže putem zahteva za prijatelje.

Operativna kompanija za Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkvi, Mountain Viev, CA 94043-1351, SAD.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica na ovom web sajtu, kojim upravlja kontrolor i na kojoj je integrisano dugme Google+, Internet pretraživač u sistemu informacionih tehnologija vlasnika podataka automatski preuzima prikaz odgovarajućeg Google+ dugmeta od Google-a, kroz odgovarajuću Google+ komponentu. Tokom ovog tehničkog postupka, Google je upoznat sa specifičnom pod-stranom našeg sajta koju je posetio vlasnik podataka. Detaljnije informacije o Google+ dostupne su na adresi https://developers.google.com/+/.

Ako je vlasnik podataka istovremeno ulogovan u Google+, Google prepoznaje svaki poziv na našu web lokaciju od strane vlasnika podataka tokom trajanja njegovog boravka na našoj Internet stranici, i koje specifične pod-stranice naše Internet stranice je posetio korisnik podataka. Ove informacije se prikupljaju pomoću dugmeta Google+, a Google to povezuje sa odgovarajućim Google+ nalogom koji je povezan sa vlasnikom podataka.

Ako vlasnik podataka klikne na dugme Google+ integrisano na našoj web lokaciji, na taj način daje “preporuku”(ili “glas”) za Google+ 1, onda Google dodjeljuje ove informacije ličnom korisničkom računu Google+ korisnika podataka i čuva ove lične podatke. Google čuva preporuku Google+ 1 vlasnika podataka, čineći ga javno dostupnim u skladu s odredbama i uslovima koje osoba za podatke prihvata u tom pogledu. Zatim, Google+ 1 preporuka koju osoba s podacima daje na ovom web sajtu zajedno sa drugim ličnim podacima, kao što je ime Google+ naloga koji koristi vlasnik podataka i sačuvana fotografija, sve se čuva i obrađuje na drugim Google servisima, kao što je pretraživač rezultata Google pretraživača, Google nalogu vlasnika podataka ili na drugim mestima, npr na internet stranicama ili u vezi sa reklamama. Google takođe može povezati posetu ovoj web lokaciji sa drugim ličnim podacima koji se čuvaju u Google-ovim servisima. Google dalje beleži ove lične podatke u cilju poboljšanja ili optimizacije različitih Google usluga.

Kroz Google+ dugme, Google prima informacije da je vlasnikpodataka posetio našu web lokaciju, ako je vlasnik podataka u vreme poziva na našu web lokaciju prijavljen na Google+. Ovo se događa bez obzira da li će vlasnik podatka kliknuti ili neće kliknuti na dugme Google+.

Ako vlasnik podataka ne želi da šalje lične podatke Google-u, on ili ona može sprečiti takav prenos tako što će se odjaviti sa svog Google+ naloga pre nego što pozove našu web stranicu.

Dodatne informacije i odredbe o zaštiti podataka Google-a mogu se preuzeti na adresi: https://www.google.com/intl/sr/policies/privaci/. Više referenci od Google-a o dugmetu Google+ 1 mogu se dobiti na https://developers.google.com/+/web/buttons-polici.

17. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Google-AdWords-a

Na ovoj web stranici, kontrolor je integrisao Google AdWords. Google AdWords je usluga za oglašavanje putem interneta koja oglašavaču omogućava da postavlja oglase u rezultate Google pretraživača i Google oglašivačku mrežu. Google AdWords dozvoljava oglašivaču da unapred definiše određene ključne reči uz pomoć kojih se oglas na Googleovim rezultatima pretraživanja prikazuje samo onda kada korisnik koristi pretraživač da prikaže rezultat pretraživanja relevantan za ključne riječi. U Googleovoj reklamnoj mreži oglasi se distribuiraju na relevantnim web stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definisanje ključne reči.

Operativna kompanija za Google AdWords je Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkvi, Mountain Viev, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Svrha Google AdWords-a je promocija našeg web sajta uključivanjem relevantnih reklama na web-stranicama trećih lica i rezultatima pretraživača Google, kao i umetanjem reklama treće strane na našoj web-lokaciji.

Ako vlasnik podataka dođe do našeg web sajta putem Google oglasa, kolačić konverzije se unosi u sistem informacionih tehnologija vlasnika podataka preko Google-a. Definicija kolačića je objašnjena gore u tekstu. Konverzija kolačića gubi svoju valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju vlasnika podataka nakon toga. Ako kolačić nije istekao, kolačić za konverziju se koristi da bi se proverilo da li su određene podstranice, npr., Korpa za kupovinu iz sistema online prodavnice, pozvana na našem web sajtu. Kroz kolačić za konverziju i Google i kontrolor mogu da vide da li je osoba koja je došla do AdWords oglasa na našoj weblokaciji ostvarila prodaju, odnosno izvršila ili otkazala prodaju robe.

Podatke i informacije prikupljene korišćenjem kolačića za konverziju koristi Google da bi kreirao statistiku poseta za našu web lokaciju. Ove statistike posećenosti koriste se kako bi se odredio ukupan broj korisnika koji su usluženi putem AdWords oglasa, kako bi se utvrdio uspeh ili neuspeh svakog AdWords oglasa i kako bi se ubuduće optimizovali naši AdWords oglasi. Ni naša kompanija niti drugi Google AdWords oglašivači ne dobijaju informacije od Google-a koje bi mogle identifikovati vlasnika podataka.

Konverzija kolačića čuva lične podatke, npr. Internet stranice koje je vlasnik podataka posetio. Svaki put kada posećujemo naše internet stranice, lični podaci, uključujući i IP adresu pristupa Internetu koju koristi vlasnik podataka, prenose se Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove lične podatke Google čuva u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može ove lične podatke prikupljene tehničkim postupkom proslediti trećim licima.

Vlasnik podataka može, u bilo koje vreme, sprečiti postavljanje kolačića na našoj web stranici, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajuće postavke internet pretraživača koji se koristi i time trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva postavka internet pretraživača takođe sprečava Google da postavi kolačić za konverziju u sistem informacionih tehnologija vlasnika podataka. Pored toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može biti izbrisan u bilo kom trenutku putem internet pretraživača ili drugih softverskih programa.

Vlasnik podataka ima mogućnost da se usprotivi Googleovoj reklami zasnovanoj na interesu. Stoga, vlasnik podataka mora pristupiti svakom od pretraživača koji koriste link www.google.com/settings/ads i postaviti željene postavke.

Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka Google-a mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

18. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Instagram-a

Na ovoj web stranici kontrolor je integrisao komponente servisa Instagram. Instagram je servis koji se može kvalifikovati kao audiovizuelna platforma, koja omogućava korisnicima da razmenjuju fotografije i video zapise, kao i da šire takve podatke u druge društvene mreže.

Operativna kompanija usluga koje nudi Instagram je Instagram LLC preduzeće, 1 Hacker Vai, zgrada 14 prvog sprata, Menlo Park, CA, Sjedinjene Američke Države.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrisana Instagram komponenta (Insta dugme), Internet pretraživač u sistemu informacionih tehnologija vlasnika podataka automatski se traži za preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente Instagram-a. Tokom ove tehničke procedure, Instagram postaje informisan koje je specifične podstranice naše web stranice posetio vlasnik podataka.

Ako je vlasnik podataka prijavljen u isto vreme na Instagram-u, Instagram detektuje sa svakim pozivom na naš sajt od strane vlasnika podataka – i za celo vreme njihovog boravka na našoj internet stranici: koje specifične pod-stranice naše Interneta stranice je posetio vlasnik podataka. Ove informacije se prikupljaju preko Instagram komponente i povezane su sa odgovarajućim Instagram nalogom vlasnika podataka. Ako vlasnik podataka klikne na jedan od Instagram tastera integrisanih na našem sajtu, Instagram uparuje ove informacije sa ličnim Instagram korisničkim nalogom vlasnika podataka i čuva lične podatke.

Instagram prima informacije preko Instagram komponente da je vlasnik podataka posetio naš sajt pod uslovom da je vlasnik podataka prijavljen na Instagramu u vreme poziva na naš sajt. Ovo se dešava bez obzira da li osoba klikne na dugme Instagram ili ne. Ako takav prenos informacija na Instagram nije poželjan za vlasnika podataka, onda on ili ona mogu to sprečiti tako što će se odjaviti sa svog Instagram naloga pre nego što se napravi poziv na našu web stranicu.

Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka Instagram mogu se preuzeti pod https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privaci/.

19. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju LinkedIn-a

Kontrolor ima integrisane komponente korporacije LinkedIn na ovom web sajtu. LinkedIn je društvena mreža zasnovana na webu, koja korisnicima sa postojećim poslovnim kontaktima omogućava povezivanje i stvaranje novih poslovnih kontakata. Više od 400 miliona registrovanih ljudi u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. Tako je LinkedIn trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jedan od najposećenijih sajtova na svetu.

Operativna kompanija LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain Viev, CA 94043, Sjedinjene Američke Države. Za pitanja privatnosti izvan SJEDINJENIH DRŽAVA odgovorna je LinkedIn Ireland, Politika privatnosti, Vilton Plaza, Vilton Place, Dublin 2, Irska.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrisana LinkedIn komponenta (LinkedIn plug-in), Internet pretraživač na sistemu informacionih tehnologija vlasnika podataka automatski će zatražiti preuzimanje prikaza odgovarajuće LinkedIn komponente LinkedIn-a. Dodatne informacije o LinkedIn plug-in-u mogu se naći na adresi https://developer.linkedin.com/plugins. U toku ove tehničke procedure, LinkedIn stiče saznanja o tome koja je specifična podstranica naše web stranice posetio vlasnik podataka.

Ako je vlasnik podataka prijavljen u isto vreme na LinkedIn-u, LinkedIn detektuje sa svakim pozivom na naš sajt od strane vlasnika podataka – i za celo vreme njihovog boravka na našoj internet stranici – koju specifičnu pod-stranicu naše Interneta stranice je posetio. Ove informacije se prikupljaju preko LinkedIn komponente i povezuju sa odgovarajućim LinkedIn računom vlasnika podataka. Ako vlasnik klikne na jedan od LinkedIn tastera integrisanih na našem sajtu, onda LinkedIn dodeljuje ove informacije ličnom korisničkom LinkedIn nalogu vlasnika podataka i čuva lične podatke.

LinkedIn prima informacije putem komponente LinkedIn da je vlasnik podataka posetio našu web stranicu, pod uslovom da je vlasnik podataka prijavljen na LinkedIn u vreme poziva na našu web stranicu. Ovo se dešava bez obzira da li osoba klikne na dugme LinkedIn ili ne. Ako takav prenos informacija na LinkedIn nije poželjan za vlasnika podataka, onda on ili ona mogu to sprečiti tako što će se odjaviti sa svog LinkedIn naloga pre nego što se napravi poziv na našu web stranicu.

LinkedIn na adresi https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls pruža mogućnost da se odjavite sa e-mail poruka, SMS poruka i ciljanih oglasa, kao i mogućnost upravljanja podešavanja oglasa. LinkedIn takođe koristi filijale kao što su: Eire, Google Analitics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Elokua i Lotame. Podešavanje takvih kolačića može biti odbijeno pod: https://www.linkedin.com/legal/cookie-polici. Važeća politika privatnosti za LinkedIn dostupna je pod: https://www.linkedin.com/legal/privaci-polici. Politika kolačića LinkedIn dostupna je na adresi: https://www.linkedin.com/legal/cookie-polici.

20. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Pinterest-a

Na ovoj web stranici, kontrolor je integrisao komponente Pinterest-a. Pinterest je tzv. Društvena mreža. Društvena mreža je mesto društvenog okupljanja na Internetu, online zajednica koja omogućava korisnicima da komuniciraju i međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internet zajednici da pruži lične ili informacije vezane za kompaniju. Pinterest omogućava korisnicima društvene mreže da objavljuju, između ostalog, kolekcije slika i pojedinačne slike, kao i opise na virtualnim pinboardu (tzv. Pinove), koji se zatim mogu dijeliti drugim korisnicima (tzv. Re-pins) ili ih komentarisati.

Operativna kompanija Pinterest je Pinterest Inc., ulica Brannan 808, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrisana komponenta Pinterest (Pinterest plug-in), automatski internet pretraživač na sistemu informacionih tehnologija vlasnika podataka automatski od vas se traži da preko odgovarajućih komponenti Pinterest preuzmete prikaz odgovarajuće komponente Pinterest. Više informacija o Pinterest-u je dostupno na https://pinterest.com/. U toku ove tehničke procedure, Pinterest stiče saznanja o tome koju specifičnu podstranicu naše web stranice posećuje osoba na koju se podaci odnose.

Ako je vlasnik podataka istovremeno prijavljen na Pinterest-u, Pinterest detektuje sa svakim pozivom na naš sajt od strane vlasnika podataka – i za celo vreme njihovog boravka na našoj internet stranici – koja specifična pod-stranica našeg Interneta stranica je posetio vlasnik podataka. Ove informacije se prikupljaju putem Pinterest komponente i pridružuju se odgovarajućem Pinterest računu vlasnika podataka. Ako vlasnik klikne na jedan od Pinterest dugmadi, integrisan na našoj web stranici, Pinterest dodeljuje ove informacije na lični Pinterest korisnički račun vlasnika podataka i čuva lične podatke.

Pinterest prima informacije putem Pinterest-ove komponente da je vlasnik podataka posetio našu web stranicu, pod uvjetom da je vlasnik podataka prijavljen na Pinterest-u u vrijeme poziva na našu web-lokaciju. Ovo se dešava bez obzira da li osoba klikne na komponentu Pinterest ili ne. Ako takvo prenošenje informacija na Pinterest nije poželjno za vlasnike podataka, onda on ili ona mogu to da spreče tako što će se odjaviti sa svog Pinterest naloga pre nego što se napravi poziv na naš sajt.

Smernica za zaštitu podataka koju objavljuje Pinterest, koja je dostupna na adresi https://about.pinterest.com/privaci-polici, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka od strane Pinterest-a.

21. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Twitter-a

Na ovom sajtu, kontroler ima integrisane komponente Twittera. Twitter je višejezična, javno dostupna usluga za mikroblogiranje na kojoj korisnici mogu objavljivati i širiti tzv. “Tvitove”, npr. kratke poruke, koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke su dostupne svima, uključujući i one koji nisu prijavljeni na Twitter. Tvitovi se takođe prikazuju takozvanim sledbenicima (followers) odgovarajućeg korisnika. Sledbenici su drugi korisnici Twittera koji prate korisničke tvitove. Štaviše, Twitter vam omogućava da se obratite širokoj publici preko hashtagova, linkova ili retvitova.

Operativna kompanija Twitter je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisko, CA 94103, Sjedinjene Američke Države.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrisana Twitter komponenta (Twitter dugme), Internet pretraživač u sistemu informacionih tehnologija vlasnika podataka, automatski se traži da preuzmete ekran odgovarajuće Twitter komponente Twittera. Dalje informacije o Twitter dugmadima su dostupne na adresi https://about.Twitter.com/de/resources/buttons. Tokom ove tehničke procedure, Twitter stiče saznanja o tome koje je specifične podstranice našeg sajta posetio vlasnik podataka. Svrha integracije Twitter komponente je ponovno slanje sadržaja ove web stranice kako bi se omogućilo našim korisnicima da uvedu ovu web stranicu u digitalni svet i povećaju broj posetilaca.

Ako je vlasnik podataka prijavljen u isto vreme na Twitter-u, Twitter detektuje sa svakim pozivom na naš sajt od strane vlasnika podataka i tokom celog trajanja njihovog boravka na našoj internet stranici, koja je specifična podstranice naše Internet stranice posetio vlasnik podataka. Ove informacije se prikupljaju preko Twitter komponente i povezane su sa odgovarajućim Twitter nalogom vlasnika podataka. Ako vlasnik klikne na jedno od Twitter dugmadi integrisanih na našem sajtu, onda Twitter dodeljuje ove informacije ličnom Twitter korisničkom nalogu vlasnika podataka i čuva lične podatke.

Twitter prima informacije putem Twitter komponente da je vlasnik podataka posetio našu internet stranicu, pod uslovom da je vlasnik podataka prijavljen na Twitter-u u vreme poziva na naš sajt. Ovo se dešava bez obzira da li osoba klikne na Twitter komponentu ili ne. Ako takvo prenošenje informacija na Twitter nije poželjno za vlasnike podataka, onda on ili ona mogu to sprečiti tako što će se odjaviti sa svog Twitter naloga pre nego što se pozove naš sajt.

Odredbe o zaštiti podataka na Twitter-u mogu se pristupiti na adresi
https://Twitter.com/privaci?lang=en.

22. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju YouTube-a

Na ovom sajtu, kontrolor ima integrisane komponente YouTube-a. YouTube je internet video portal koji omogućava izdavačima video zapisa da besplatno postavljaju video klipove i druge korisnike, što takođe omogućava besplatno gledanje, pregled i komentarisanje. YouTube vam omogućava da objavite sve vrste video zapisa, tako da možete da pristupite i punom filmu i TV emisijama, kao i muzičkim spotovima, trejlerima i video snimcima koje korisnici postavljaju posredstvom internet portala.

Operativna kompanija YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherri Ave., San Bruno, CA 94066, Sjedinjene Američke Države. YouTube, LLC je podružnica kompanije Google Inc., 1600 Amphitheater Pkvi, Mountain Viev, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrisana YouTube komponenta (YouTube video), internet pretraživač u sistemu informacionih tehnologija vlasnika podataka, automatski se traži preuzmannje prikaza odgovarajuće YouTube komponente. Više informacija o YouTube-u možete dobiti na adresi https://www.YouTube.com/it/about/en/. Tokom ove tehničke procedure, YouTube i Google stiču saznanja o tome koju je konkretno podstranicu naše web stranice posetio vlasnik podataka.

Ako je vlasnik prijavljen na YouTube, YouTube prepoznaje sa svakim pozivom na podstranicu koja sadrži YouTube video, koju je specifičnu podstranicu našeg internet sajta posetila osoba na koju se podaci odnose. Ove informacije prikupljaju YouTube i Google i dodeljuju se odgovarajućem YouTube nalogu vlasnika podataka.

YouTube i Google će putem YouTube komponente dobiti informacije o tome da je vlasnik podataka posetio našu web-lokaciju, ako je vlasnik podataka u trenutku poziva na našu web-lokaciju prijavljen na YouTube-u. Ovo se dešava bez obzira da li posetilac klikne na YouTube video ili ne. Ako takvo prenošenje informacija na YouTube i Google nije poželjno za vlasnika podataka, beleženje podataka može se sprečiti ako se vlasnik podataka odjavi sa svog YouTube računa pre nego što se napravi poziv na našu web-lokaciju.

Odredbe o zaštiti podataka na YouTube-u, dostupne su na adresi: https://www.google.com/intl/en/policies/privaci/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka na YouTube-u i Google-u.

23. Način plaćanja: Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi PayPal-a kao procesora plaćanja

Na ovom sajtu, kontroler ima integrisane komponente PayPal-a. PayPal je pružalac usluga online plaćanja. Plaćanja se obrađuju preko takozvanih PayPal računa, koji predstavljaju virtuelne privatne ili poslovne račune. PayPal je takođe u mogućnosti da obrađuje virtuelne uplate putem kreditnih kartica kada korisnik nema PayPal račun. PayPal računom se upravlja putem adrese e-pošte, zbog čega nema klasičnih brojeva računa. PayPal omogućava pokretanje online plaćanja trećim licima ili primanje plaćanja. PayPal takođe prihvata funkcije poverenika i nudi usluge zaštite kupaca.

Evropska kompanija PayPal je PayPal (Evropa) S.a.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Roial, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Ako vlasnik podataka odabere “PayPal” kao opciju plaćanja u online prodavnici tokom procesa naručivanja, mi automatski prenosimo podatke vlasnika podataka na PayPal. Odabirom ove opcije plaćanja, vlasnik podataka pristaje na prenos ličnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

Lični podaci koji se prenose na PayPal su obično ime, prezime, adresa, email adresa, IP adresa, broj telefona, broj mobilnog telefona ili drugi podaci koji su potrebni za obradu plaćanja. Za obradu kupoprodajnog ugovora takođe se zahtevaju i takvi lični podaci, koji su u vezi sa odgovarajućim nalogom.

Prenos podataka je usmeren na obradu plaćanja i sprečavanje prevara. Kontrolor će prenositi lične podatke u PayPal, naročito ako je dat legitiman interes za prenos. Lični podaci koji se razmjenjuju između PayPal-a i kontrolora za obradu podataka biće prosleđeni preko PayPal-a ekonomskim kreditnim agencijama. Ovaj prenos je namenjen za proveru identiteta i kreditne sposobnosti.

PayPal će, ako je potrebno, proslediti lične podatke partnerima i pružaocima usluga ili podugovaračima u meri u kojoj je to neophodno za ispunjenje ugovornih obaveza ili za obradu podataka u nalogu.

Vlasnik podataka ima mogućnost da opozove saglasnost za rukovanje ličnim podacima u bilo kom trenutku od PayPal-a. Opoziv neće imati nikakvog uticaja na lične podatke koji se moraju obraditi, koristiti ili prenijeti u skladu sa (ugovornom) obradom plaćanja.

Primjenjive odredbe o zaštiti podataka u PayPal-u mogu se videti na adresi: https://www.PayPal.com/us/vebapps/mpp/ua/privaci-full.

24. Pravna osnova za obradu

Član. 6 (1) lit. GDPR služi kao pravna osnova za operacije obrade za koje dobijamo saglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada ličnih podataka neophodna za izvršenje ugovora na kojem je vlasnik podataka strana, kao što je slučaj, na primer, kada su operacije obrade neophodne za isporuku robe ili za pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na osnovu Člana 6 (1) lit. b GDPR. Isto se odnosi i na operacije obrade koje su neophodne za sprovođenje predugovornih mera, na primer u slučaju pitanja vezanih za naše proizvode ili usluge. Da li je naša firma podložna zakonskoj obavezi kojom je potrebna obrada ličnih podataka, kao što je ispunjenje poreskih obaveza, obrada se zasniva na čl. 6 (1) lit. c GDPR.

U retkim slučajevima, obrada ličnih podataka može biti neophodna za zaštitu vitalnih interesa vlasnika podataka ili drugog fizičkog lica. To bi bio slučaj, na primer, ako bi se posetilac povredio u našoj kompaniji i njegovo ime, starost, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije trebalo bi da se prenesu lekaru, bolnici ili nekoj drugoj trećoj strani. Tada bi obrada bila zasnovana na čl. 6 (1) lit. d GDPR.

Konačno, operacije obrade mogu se zasnivati na članu 6 (1) lit. f GDPR. Ova pravna osnova se koristi za operacije obrade koje nisu pokrivene nijednim gore navedenim pravnim osnovama, ako je obrada neophodna u svrhe legitimnih interesa koje naša kompanija ili treća strana nastoje ostvariti, osim ako su interesi nadjačani interesima ili osnovna prava i slobode vlasnika podataka koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka. Takve operacije obrade su posebno dozvoljene jer ih je posebno pomenuo evropski zakonodavac. Smatrao je da se legitimni interes može pretpostaviti ako je vlasnik podataka klijent kontrolora (uvodna izjava 47, rečenica 2 GDPR).

25. Legitimni interesi koje vrši kontrolor ili treća strana

Kada se obrada ličnih podataka zasniva na članu 6 (1) lit. Za GDPR naš legitimni interes je da obavljamo naše poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenih i akcionara.

26. Period na koji će se čuvati lični podaci

Kriterijumi koji se koriste za određivanje perioda čuvanja ličnih podataka je odgovarajući zakonski period zadržavanja. Nakon isteka tog perioda, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili pokretanje ugovora.

27. Pružanje ličnih podataka kao zakonskih ili ugovornih zahteva; Potreba za sklapanje ugovora; Obaveza vlasnika podataka da dostavi lične podatke; moguće posledice ne pružanja takvih podataka

Pojasnili smo da je davanje ličnih podataka delimično zahtevano zakonom (npr. Poreski propisi) ili takođe može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. Informacije o ugovornom partneru).

Ponekad može biti potrebno zaključiti ugovor koji nam vlasnik podataka daje lične podatke, koje moramo naknadno obraditi. vlasnik podataka je, na primer, obavezan da nam dostavi lične podatke kada naša kompanija potpiše ugovor sa njim ili njom. Nepružanje ličnih podataka bi imalo za posledicu da se ugovor sa vlasnikom podataka ne može zaključiti.

Pre nego što je vlasnik podataka dao osobne podatke, vlasnik podataka mora kontaktirati bilo kog zaposlenog. Zaposleni objašnjava vlasniku podataka da li je pružanje ličnih podataka obavezno po zakonu ili ugovoru ili je neophodno za zaključivanje ugovora, da li postoji obaveza da se obezbede lični podaci i posledice nedostavljanja ličnih podataka podataka.

28. Postojanje automatskog odlučivanja

Kao odgovorna kompanija, ne koristimo automatsko odlučivanje ili profilisanje.

Ova Politika privatnosti je adaptiran prevod i generisana je od strane Generatora Politike Privatnosti Nemačkog udruženja za zaštitu podataka koji je razvijen u saradnji sa Odvjetnicima za zaštitu privatnosti iz VILDE BEUGER SOLMECKE, Koln.